Pracujemy codziennie. E-wizyta w 15 minut

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod firmą PT TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, NIP: 5252939676, REGON: 524214110. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001013875. Kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł (dalej: Podmiot Leczniczy lub Spółka)

 2. Spółka jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000260014.

 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

  1. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

   1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

   2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  2. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

  3. niniejszego Regulaminu.

 1. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronach Spółki w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Spółka udostępnia także w każdym serwisie regulamin świadczenia usług telemedycznych (serwisu).

 3. Spółka jest Podmiotem Leczniczym zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

§ 2 CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 1. Celem Spółki jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych przez uprawnione do tego osoby oraz promocję zdrowia, a także prowadzenie działalności profilaktycznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 2. Spółka prowadzi szeroko rozumianą działalność leczniczą za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności. Spółka prowadzi również działalność leczniczą w trybie stacjonarnym. Placówka stacjonarna przeznaczona jest dla pacjentów, którym w toku konsultacji zdalnej została zalecona wizyta stacjonarna.

 3. Zadaniami Spółki są:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

 3. kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację;

 4. zlecanie badań diagnostycznych

 5. orzekanie o stanie zdrowia, o czasowej niezdolności do pracy,

 6. diagnostyka i poradnictwo;

 7. edukacja pacjentów

 8. promowanie zdrowia.

§ 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Spółka posiada zakład leczniczy pod nazwą PT Technology.

 2. Spółka działa w ramach jednolitej struktury i nie posiada wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

§ 4 RODZAJ DZIAŁALNOŚĆI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Przedmiotem działalności jest organizowanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, rozumianych jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, są udzielane w szczególności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych kanałów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy (dalej: konsultacje zdalne), a także w formie stacjonarnej (dalej: konsultacje stacjonarne).

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy, którzy wykonują zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, na podstawie umowy zawartej ze Spółką,

§ 5 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest:

 1. w przypadku konsultacji zdalnej – miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielającej świadczenia,

 2. w przypadku konsultacji stacjonarnej – pomieszczenie zakładu leczniczego PT TECHNOLOGY znajdujące się pod adresem ul. Przędzalniana 80 lok. U2, 93-114 Łódź.

 

§ 6 PRZEBIEG ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z pacjentami na odległość przy wykorzystaniu portalu udostępnianego przez Podmiot Leczniczy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń i dokonaniu zapłaty za wybrany rodzaj usługi.

 2. Regulamin udzielania świadczeń udostępniany jest na stronie podmiotu leczniczego i każdy pacjent ma obowiązek zapoznać się z nim i zaakceptować jego treść przed rozpoczęciem udzielania świadczeń.

 3. Pacjent zostaje poinformowany o cenie i szczegółowym zakresie wybranego świadczenia zdrowotnego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu ze świadczenia.

 4. Konsultacje są przeprowadzane na podstawie informacji udzielonych w ramach formularza online, które mogą skutkować wystawieniem e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia lekarskiego.

 5. Po zarejestrowaniu na portalu udostępnianych przez Podmiot Leczniczy, pacjent uzupełnia i następnie wysyła formularz, a następnie lekarz analizuje przesłany formularz i na podstawie zebranych informacji decyduje o dalszych krokach.

 6. W ramach świadczeń medycznych Pacjent może otrzymać:

  1. kompleksową zdalną konsultację, w tym poradę medyczną,

  2. informację na temat przyjmowanych leków,

  3. zdalną konsultacją lekarską z możliwością wystawienia e-skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne – pod warunkiem, że z przeprowadzonego wywiadu medycznego i konsultacji wynika, że istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych)

  4. zdalną konsultację lekarską z możliwością wystawienia e-recepty – pod warunkiem, że z przeprowadzonego wywiadu medycznego i konsultacji wynika, że istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych)

  5. zdalną konsultację lekarską z możliwością wystawienia zaświadczenia lekarskiego stanowiącego o czasowej niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie, L4) – pod warunkiem, że z przeprowadzonego wywiadu medycznego i konsultacji wynika, że istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych)

  6. konsultację stacjonarną dla pacjentów, którym taka wizyta została zalecona po uprzednim skorzystaniu ze zdalnej konsultacji z możliwością wystawienia e-skierowania, e-recepty lub zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy – pod warunkiem, że z przeprowadzonego wywiadu medycznego i konsultacji wynika, że istnieją ku temu wskazania medyczne oraz brak jest przeciwskazań medycznych (lub prawnych)

 1. Świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty tylko na:

 1. przeprowadzeniu konsultacji zdalnej z możliwością, w uzasadnionych przypadkach, wystawienia e-recepty, e-skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne lub wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy,

 2. przeprowadzeniu konsultacji stacjonarnej, na którą Lekarz skierował pacjenta.

 1. Status ubezpieczenia Pacjenta nie jest weryfikowany, w związku z czym e-recepty oraz e-skierowania nie są refundowane, nawet w przypadku spełnienia kryteriów refundacji.

 2. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego lekarz decyduje o ilości przepisanych leków/opakowań.

 3. Pacjent uzupełnia i przesyła kartę informacyjną na temat swojego stanu zdrowia (wywiad) za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Spółkę. Na podstawie formularza osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent wysyłając formularz oświadcza, że dane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.

 4. Lekarz będzie kontaktować się z Pacjentem drogą mailową, telefoniczną lub wiadomością SMS, aby uzupełnić wywiad medyczny lub pozyskać dodatkowe informacje o stanie zdrowia. Lekarz może także poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli Pacjent nie dopełni tego warunku, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona, a środki za usługę nie zostaną automatycznie zwrócone – dopuszcza się uzupełnienie danych przez Pacjenta także w późniejszym czasie. Lekarz ma 24 godziny na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej. Termin ten może zostać wydłużony o dwa dni robocze w przypadku, w którym Pacjent poda niewystarczające dane i zajdzie konieczność ich uzupełnienia oraz w przypadku konieczności korekty recepty.

 5. Usługa Telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu. Zlecenie podejmowane jest zazwyczaj w ciągu 15 minut natomiast z przyczyn losowych może zostać wydłużone na 12 godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz wpłynięcia opłaty. W przypadku braku dostępności Lekarzy w tym okresie, Pacjent jest informowany o tym SMS-em wysłanym na polski numer telefonu lub mailem. Realizacja świadczenia następuję maksymalnie w ciągu 72 godzin.

 6. Kod e-recepty jest wysyłany w formie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail na wskazany polski numer telefonu lub adres e-mail.

 7. Konsultacje stacjonarne odbywają się wyłącznie w przypadku ich zalecenia przez lekarza, po uprzednim skorzystaniu przez pacjenta z konsultacji zdalnej, w godzinach i terminie uzgodnionych z pacjentem.

 8. Pacjent nie może uzyskać e-recepty na następujące środki:

  • leki o działaniu nasennym, odurzającym, narkotycznym;

  • benzodiazepiny  i inne leki psychoaktywne;

  • marihuana;

  • testosteron;

  • marihuana dożylna;

  • wyroby medyczne.

 1. Lekarz może odmówić wypisania e-recepty lub skierowania jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania. Są to m.in. wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, których nie udało się wyjaśnić, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku usługę konsultacji uznaje się za zrealizowaną, a środki nie podlegają zwrotowi.

 2. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, osoba wykonująca zawód medyczny skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu poinformowania pacjenta o konieczności stawienia się pacjenta w odpowiednim podmiocie leczniczym udzielającym odpowiednich świadczeń zdrowotnych lub podejmie inne, medycznie uzasadnione, kroki.

 3. W przypadku braku zgody pacjenta na konsultację stacjonarną lub braku stawiennictwa pacjenta w ustalonym terminie konsultacji stacjonarnej, Lekarz odmawia udzielenia świadczenia medycznego.

 4. Odmowna decyzja może zostać podjęta m.in. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, recepta na preparaty zawierające środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1, nie będzie wystawiona gdy:

 1. w wyniku weryfikacji za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, okaże się że jej wystawienie nie jest zasadne,

 2. lub po zebraniu wywiadu od Pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych Pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.

 1. Recepta na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 może być wystawiona, jeżeli od ostatniego zbadania Pacjenta upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.

 2. Podmiot Leczniczy informuje, że w wyniku konsultacji nie mogą zostać wystawione recepty na leki benzodiazepinowe. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług, które miałyby zmierzać do wystawienia recepty na leki benzodiazepinowe.

 3. O odmownej decyzji Podmiotu Leczniczego lub lekarza Pacjent informowany jest mailowo lub telefonicznie.

§ 7 ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTEK ZAKŁADU LECZNICZEGO

1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:

 1. prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

 2. wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;

 3. zasady wynikające z procedur i standardów wdrożonych przez Podmiot Leczniczy,

 4. zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.

3. Podmiot Leczniczy i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§ 8 WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

  1. Spółka może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy, w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych

  2. Spółka udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.

  3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 9 UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych spółka PT TECHNOLOGY Sp. z o.o zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną Pacjentów. Dokumenty przechowywane są zgodnie z przepisami o ochronie i poufności danych.

 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez spółkę PT TECHNOLOGY Sp. z o.o na wniosek Pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej, a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu udzielone zostało stosowne uprawnienie, na mocy odrębnych ustaw.

 3. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji jest następująca:

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,30 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł 10,00 zł
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,00 zł

W celu udostępnienia dokumentacji medycznej prosimy o kontakt na nasz adres e-mail kontakt@znanarecepta.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby.

§ 10 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Cennik opłat brutto za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy znajduje się na stronach internetowych Podmiotu Leczniczego.

 2. Wniesienie opłaty następuje po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Formularza i zaakceptowaniu zapisów umowy. Jest to warunkiem wykonania świadczenia zdrowotnego.

 3. Jeśli lekarz wykona konsultację i odmówi wykonania świadczenia medycznego z powodu wnioskowania o leki niedozwolone zgodnie z regulaminem – usługę konsultacji uznaje się za zrealizowaną, a Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków za zamówienie.

 4. Jeżeli decyzja odmowna wynika z przeciwwskazań wynikających z wypełnionego formularza lub nie ma jakichkolwiek wskazań do wypisania e-recepty na dany lek, usługę konsultacji także uznaje się za zrealizowaną, a zwrot środków nie przysługuje Pacjentowi.

 5. Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z innych powodów (np. awaria systemu), istnieje możliwość złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

 6. Reklamacja lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinny zostać zgłoszone na adres e-mail: kontakt@znanarecepta.pl wraz ze wskazaniem:

 1. Imienia i nazwiska pacjenta,
 2. Krótkiego opisu dotyczącego złożonej reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Podmiot leczniczy uprawniony jest do wezwania pacjenta do przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji, celem ustalenia lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z reklamacją lub odstąpieniem od umowy.

 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia lub od dnia uzupełnienia dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej.

 3. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej, Podmiot leczniczy odmawia uwzględnienia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Podmiot leczniczy zobowiązany jest zwrócić środki na rachunek pacjenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 11 SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI

 1. W zakładzie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:

  1. Kierownik – rolę kierownika pełni zarząd Spółki;

  2. Lekarz.

 2. Podstawowe obowiązki:

  1. Kierownik:

   1. Organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,

   2. Zatwierdzenie planów inwestycyjnych,

   3. Tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),

   4. Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia określonych spraw,

   5. Reprezentowanie Spółki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym,

   6. Zawieranie umów na usługi medyczne,

   7. Podpisywanie umów cywilnoprawnych,

   8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego,

   9. Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami.

  2. Lekarz:

   1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie,

   2. Edukacja pacjentów,

   3. Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Serwisu.

 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego.

 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują także podmioty współpracujące z Podmiotem Leczniczym.

Rozpocznij e-konsultację z możliwością uzyskania e-recepty